Rotary algemeen

DOELSTELLING VAN ROTARY

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:
- het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;
- de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep;
- de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid door iedere rotarian;
- internationaal begrip en vrede door een wereldomvattende kameraadschap van mensen, werkzaam
in bedrijf en beroep.
 

Service above Self
De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk 'Service Above Self'.
Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.
De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderd-duizenden leden verbindt rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.


Avenues of Service
Rotary is een serviceorganisatie. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self. Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan. De organisatie rust op vier pijlers, de zogenoemde Avenues of Service.

Club Service
Dit zijn alle alle werkzaamheden die het - in de ruimste zin van het woord - goed functioneren van een Rotaryclub bevorderen. Daaronder wordt verstaan: goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook een aantrekkelijk en inspirerend programma, persoonlijke inzet en functie-vervulling. Onmisbaar daartoe is een regelmatig clubbezoek, genaamd attendance. Een hoge attendance bevordert de Fellowship, de hoeksteen van het bestaan van Rotary.

Vocational Service
Uitgangspunt is hier de vraag : hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.


Community Service
Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

International Service
De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma´s, contactclubs, et cetera. Voor deze vier Avenues zijn in de clubs commissies ingesteld waarin de leden bij toerbeurt zitting hebben.